Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από Β (αυτοκίνητο)


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ   Η κατηγορία C+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από C (φορτηγό) χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ  Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος κατηγορίας C χωρίς ΠΕΙ, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την 10/09/2009
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Online τεστ

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από D (λεωφορείο) με ή χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ   Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος λεωφορείου (D) με ΠΕΙ ή χωρίς ΠΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα νταλίκας (CE) επέκταση από C (φορτηγό) με ΠΕΙ


Δίπλωμα νταλίκας   Η κατηγορία CE (νταλίκα) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C+ΠΕΙ (φορτηγό με ΠΕΙ).
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας CE, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 

Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από B (αυτοκίνητο)


Δίπλωμα λεωφορείου με ΠΕΙ   Η κατηγορία D+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 21 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από D (λεωφορείο) χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα φορτηγού με ΠΕΙ  Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος κατηγορίας D χωρίς ΠΕΙ, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την 10/09/2008
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Online τεστ

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις


Δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ επέκταση από C (φορτηγό) με ή χωρίς ΠΕΙ


Δίπλωμα λεωφορείου με ΠΕΙ   Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος φορτηγού (C) με ΠΕΙ ή χωρίς ΠΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα λεωφορείου (D) με ΠΕΙ.
 
Με την απόκτηση της κατηγορίας D+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
  - Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
  - Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Εκπαίδευση και εξέταση

Ενημερωτικό

Λίστα ιατρών

Online τεστ

Δωρεάν τεστ στο κινητό

Οδηγίες για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οδηγίες για τις πρακτικές εξετάσεις